วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4 (ครูอังคณา)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้น ม.4