เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

HR 3402 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือก (Human Resource Planning, Recruitment and Selection )

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวคิดของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคน เทคนิคการพยากรณ์กำลังคน การคำนวณต้นทุนของกำลังคน การวิเคราะห์งาน การวางแผนอาชีพและศึกษาถึงกระบวนการสรรหา และคัดเลือก บุคลากร เทคนิคการสรรหาในแนวใหม่ กระบวนคัดเลือก ตั้งแต่การตรวจข้อมูลจากใบสมัคร การสัมภาษณ์รวมทั้งวิเคราะห์ วิธีการใช้แบบทดสอบต่างๆ ในการคักเลือกทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา และการคัดเลือก พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา