HR 3402 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือก (Human Resource Planning, Recruitment and Selection )

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคน เทคนิคการพยากรณ์กำลังคน การคำนวณต้นทุนของกำลังคน การวิเคราะห์งาน การวางแผนอาชีพและศึกษาถึงกระบวนการสรรหา และคัดเลือก บุคลากร เทคนิคการสรรหาในแนวใหม่ กระบวนคัดเลือก ตั้งแต่การตรวจข้อมูลจากใบสมัคร การสัมภาษณ์รวมทั้งวิเคราะห์ วิธีการใช้แบบทดสอบต่างๆ ในการคักเลือกทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา และการคัดเลือก พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา