homeHR 3402 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือก (Human Resource Planning, Recruitment and Selection )
personperson_add
HR 3402 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือก (Human Resource Planning, Recruitment and Selection )

ผู้สอน
นางสาว เบญจวรรณ เบญจกรณ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
HR 3402 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือก (Human Resource Planning, Recruitment and Selection )

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10228

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคน เทคนิคการพยากรณ์กำลังคน การคำนวณต้นทุนของกำลังคน การวิเคราะห์งาน การวางแผนอาชีพและศึกษาถึงกระบวนการสรรหา และคัดเลือก บุคลากร เทคนิคการสรรหาในแนวใหม่ กระบวนคัดเลือก ตั้งแต่การตรวจข้อมูลจากใบสมัคร การสัมภาษณ์รวมทั้งวิเคราะห์ วิธีการใช้แบบทดสอบต่างๆ ในการคักเลือกทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา และการคัดเลือก พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)