GM3901-การวิจัยทางธุรกิจ (อาจารย์กษิดิศ ใจผาวัง)

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การวิจัยทางธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 3/2556