การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)_BA3413

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการความเสี่ยง