การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)_BA3413

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการความเสี่ยง