เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System: MIS)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Mr. Anupong Wongchai

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคอมพิวเตอร์ Hardware and Software