ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System: MIS)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคอมพิวเตอร์ Hardware and Software