ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System: MIS)

Anupong Wongchai

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคอมพิวเตอร์ Hardware and Software