BA1201 หลักการบริหารธุรกิจ-กษิดิศ ใจผาวัง-มร.ชร.

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาวิชาหลักการบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 3/2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น