BA 2303 การจัดการนวตกรรมและการเปลี่ยนแปลง-กษิดิศ ใจผาวัง-มร.ชร.

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา การจัดการนวตกรรมและการจัดการ ภาคเรียนที่ 3/2556