เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการการเงิน (Financial Management)_GM8103

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาถึงเป้าหมายและหน้าที่ของการเงิน วิธีการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน แนวความคิดเกี่ยวกับโครงสร้างของเงินทุน การคาดคะเนการหมุนเวียนของเงินทุน การตัดสินใจลงทุน ความต้องการเงินทุน การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาวการวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไรภายใต้ความเสี่ยง งบประมาณเงินทุน และการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน