การจัดการการเงิน (Financial Management)_GM8103

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาถึงเป้าหมายและหน้าที่ของการเงิน วิธีการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน แนวความคิดเกี่ยวกับโครงสร้างของเงินทุน การคาดคะเนการหมุนเวียนของเงินทุน การตัดสินใจลงทุน ความต้องการเงินทุน การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาวการวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไรภายใต้ความเสี่ยง งบประมาณเงินทุน และการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน