English for Hotel

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนที่ใช้ในการเพิ่มกิจกรรมเสริม สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม