BA 1101 องค์การและการจัดการ-อจ.กษิดิศ ใจผาวัง

Kasidit Chaiphawang

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาองค์การและการจัดการ ภาคเรียนที่ 3/2556