homeHR 2401 จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
personperson_add
HR 2401 จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้สอน
ผศ.ดร. ผศ.ดร.ประภาส ณ พิกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
HR 2401 จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10250

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชานี้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)