HR 2401 จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชานี้