BA 3415 การเจรจาต่อรอง

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาการเจรจาต่อรอง