โครงการพิเศษด้านการสื่อสารสื่อใหม่และมัลติมีเดีย

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนเพื่อการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน