เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

งานคอมพิวเตอร์ 1 รหัส ง 31201

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนรายวิชางานคอมพิวเตอร์ 1 รหัสวิชา ง 31201 ซึ่งเป็นสาระเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้ ฉบับนี้ ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้เรื่อง การจัดการเอกสารโดยใช้โปรแกรมจัดการเอกสารเบื้องต้น การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเบื้องต้น การใช้โปรแกรมตารางคำนวณเบื้องต้น การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ