homeงานคอมพิวเตอร์ 1 รหัส ง 31201
personperson_add
งานคอมพิวเตอร์ 1 รหัส ง 31201

ผู้สอน
ชำนาญ วิจิตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
งานคอมพิวเตอร์ 1 รหัส ง 31201

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10253

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนรายวิชางานคอมพิวเตอร์ 1 รหัสวิชา ง 31201 ซึ่งเป็นสาระเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้ ฉบับนี้ ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้เรื่อง การจัดการเอกสารโดยใช้โปรแกรมจัดการเอกสารเบื้องต้น การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเบื้องต้น การใช้โปรแกรมตารางคำนวณเบื้องต้น การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ  


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)