เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

56-3 4942503 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพสาธารณสุข (ภาค กศ.บป.)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

4942503 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพสาธารณสุข (Laws and Ethics for Public Health Professional)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับการอนามัยและสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย การประยุกต์หลักกฎหมายในการปฏิบัติงานสาธารณสุข แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมในวิชาชีพสาธารณสุข การสร้างเสริมจริยธรรมและคุณธรรมทางวิชาชีพ