วท 0217 นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษานอกเหนือจากรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้วในวิชาอื่น โดยนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้เกี่ยวกับ Web Base Application เช่น Software, Hardware จะกำหนดขึ้นตามความเหมาะสม