เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วท 0217 นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษานอกเหนือจากรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้วในวิชาอื่น โดยนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้เกี่ยวกับ Web Base Application เช่น Software, Hardware จะกำหนดขึ้นตามความเหมาะสม