HR3403 Human Resource Development

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหรับจัดการเรียนการสอนรายวิชา HR3403

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development )