homeBA3503 Change Leadership and Organization Development
personperson_add
BA3503 Change Leadership and Organization Development

ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเดช มุงเมือง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
BA3503 Change Leadership and Organization Development

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10263

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหรับการเรียนการสอนรายวิชา

BA3503ภาวะผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ

(Change Leadership and Organization Development)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)