homeBA3503 Change Leadership and Organization Development
person
BA3503 Change Leadership and Organization Development

ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเดช มุงเมือง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
BA3503 Change Leadership and Organization Development

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10263

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นชั้นเรียนสำหรับการเรียนการสอนรายวิชา

BA3503ภาวะผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ

(Change Leadership and Organization Development)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)