เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

BA3503 Change Leadership and Organization Development

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นชั้นเรียนสำหรับการเรียนการสอนรายวิชา

BA3503ภาวะผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ

(Change Leadership and Organization Development)