BA3503 Change Leadership and Organization Development

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหรับการเรียนการสอนรายวิชา

BA3503ภาวะผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ

(Change Leadership and Organization Development)