ศาสตร์เพื่อการคำนวณ [10265]

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยสำหรับการแก้ปัญหาต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมทั้งศึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณเชิงตัวเลข