homeศาสตร์เพื่อการคำนวณ [10265]
person
ศาสตร์เพื่อการคำนวณ [10265]

ผู้สอน
นาย ธีรภัทร สุวรรณรุจิ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศาสตร์เพื่อการคำนวณ [10265]

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10265

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยสำหรับการแก้ปัญหาต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมทั้งศึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณเชิงตัวเลข


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)