homeศาสตร์เพื่อการคำนวณ [10265]
personperson_add
ศาสตร์เพื่อการคำนวณ [10265]

ผู้สอน
นาย ธีรภัทร สุวรรณรุจิ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ศาสตร์เพื่อการคำนวณ [10265]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10265

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยสำหรับการแก้ปัญหาต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมทั้งศึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณเชิงตัวเลข


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)