เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศาสตร์เพื่อการคำนวณ [10265]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยสำหรับการแก้ปัญหาต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมทั้งศึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณเชิงตัวเลข