ศาสตร์เพื่อการคำนวณ [10265]
ผู้สอน

นาย ธีรภัทร สุวรรณรุจิ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ศาสตร์เพื่อการคำนวณ [10265]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10265

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยสำหรับการแก้ปัญหาต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมทั้งศึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณเชิงตัวเลข


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.