เศรษฐศาสตร์การจัดการ

คำอธิบายชั้นเรียน

       ศึกษาหลักและวิธีการตัดสินใจในเชิงธุรกิจภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ วิธีการพยากรณ์ธุรกิจ การวิเคราะห์ความยืดหยุ่นอุปสงค์ การกำหนดราคาสินค้าและบริการในตลาด การกำหนดราคาในทางปฏิบัติ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์การลงทุน การวางแผนงบประมาณ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ต่างๆ การสร้างทางเลือกและการตัดสินใจวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันของธุรกิจเพื่อการตัดสินใจ