homeเศรษฐศาสตร์การจัดการ
personperson_add
เศรษฐศาสตร์การจัดการ

ผู้สอน
อาจารย์ ศศิวิมล ภู่พวง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เศรษฐศาสตร์การจัดการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10267

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

       ศึกษาหลักและวิธีการตัดสินใจในเชิงธุรกิจภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ วิธีการพยากรณ์ธุรกิจ การวิเคราะห์ความยืดหยุ่นอุปสงค์ การกำหนดราคาสินค้าและบริการในตลาด การกำหนดราคาในทางปฏิบัติ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์การลงทุน การวางแผนงบประมาณ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ต่างๆ การสร้างทางเลือกและการตัดสินใจวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันของธุรกิจเพื่อการตัดสินใจ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)