เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Internship in School 1-2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

200  513  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  , Internship in School 1  ,  6 (4-5-0)  

200  514  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  , Internship in School 2  ,  6 (4-5-0)