วิชาระบบเสียง

คำอธิบายชั้นเรียน

31052005 ระบบเสียง 2-3-3