วิชาระบบเสียง

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

31052005 ระบบเสียง 2-3-3