home56-3 4942304 โรค (ภาค กศ.บป.)
person
56-3 4942304 โรค (ภาค กศ.บป.)

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
56-3 4942304 โรค (ภาค กศ.บป.)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10276

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Health

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ส.บ.

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Public Health

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.P.H.

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข ให้มีทักษะการคิดและการทำงานอย่างเป็นระบบ ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อการทำงานด้วยแนวคิดสุขภาพองค์รวมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของท้องถิ่น สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับท้องถิ่นและระดับอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิตและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ สามารถพัฒนาวิชาชีพด้านสาธารณสุขด้วยกระบวนการวิจัยและกระบวนการจัดการความรู้

1.2 ความสำคัญของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น เพราะจากข้อมูลการพบปะติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนในท้องถิ่นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขชุมชน) และวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)ที่ผ่านมา ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับคำเรียกร้องให้พัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถ ดังต่อไปนี้

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ เป็นผู้นำด้านสุขภาพของท้องถิ่น และมีวิถีชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เป็นพลเมืองดีของชาติ

2.วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพในชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวม และใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัย และผลการจัดการความรู้ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น

3.วางแผนและปฏิบัติงานสาธารณสุขทั่วไปและเฉพาะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการประสานงาน การมีส่วนร่วมของชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือระดับท้องถิ่นและระดับอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

4. สามารถพัฒนาตนเองด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า90 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา82 หน่วยกิต

2.1.1 วิชาเนื้อหาบังคับ66 หน่วยกิต

4942304 โรค Diseases

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4941101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4941103 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

ความหมาย การจำแนกประเภทของโรค วิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อ โรคไร้เชื้อ โรคพันธุกรรม โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ การวินิจฉัย และการป้องกัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)