วิชาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1-3-2