BA 2313 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาเอกเลือก สำหรับ นศ.ที่เรียนในภาคเรียนที่ 3/2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย