เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

BA 2313 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นวิชาเอกเลือก สำหรับ นศ.ที่เรียนในภาคเรียนที่ 3/2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย