BA 2313 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผู้สอน

ผศ.ดร. สุธีรา อะทะวงษา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
BA 2313 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10282

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาเอกเลือก สำหรับ นศ.ที่เรียนในภาคเรียนที่ 3/2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.