homeinno 57(กศ.พจ.#9)
personperson_add
inno 57(กศ.พจ.#9)

ผู้สอน
พระ สมหมาย วิไลบรรพต
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
inno 57(กศ.พจ.#9)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10287

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)