homeINNO57[กศ.พจ.01]
personperson_add
INNO57[กศ.พจ.01]

ผู้สอน
พระมหา ชัยพร ใจวงศ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
INNO57[กศ.พจ.01]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10290

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)