homeinno57(กศ.พจ.#7)
personperson_add
inno57(กศ.พจ.#7)

ผู้สอน
สามเณร พงษ์ศักดิ์ รัชพิทยาวุธ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
inno57(กศ.พจ.#7)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10293

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้
การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)