เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

inno57(กศ.พจ.#7)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้
การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม