HM.431 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับโรงแรม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ลักษณะรูปแบบ กระบวนการในการดำเนินงานการให้บริการด้านต่างๆของโลจิสติกส์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจโรงแรม รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการสินค้า การมอบบริการ การประกันภัยในการขนส่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องในโลจิสติกส์ที่สอดคล้องกับธุรกิจโรงแรม