homeHM.431 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับโรงแรม
personperson_add
HM.431 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับโรงแรม

ผู้สอน
ดร. ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
HM.431 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับโรงแรม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10294

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ลักษณะรูปแบบ กระบวนการในการดำเนินงานการให้บริการด้านต่างๆของโลจิสติกส์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจโรงแรม รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการสินค้า การมอบบริการ การประกันภัยในการขนส่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องในโลจิสติกส์ที่สอดคล้องกับธุรกิจโรงแรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)