homeHM.431 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับโรงแรม
person
HM.431 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับโรงแรม

ผู้สอน
ดร. ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
HM.431 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับโรงแรม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10294

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ลักษณะรูปแบบ กระบวนการในการดำเนินงานการให้บริการด้านต่างๆของโลจิสติกส์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจโรงแรม รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการสินค้า การมอบบริการ การประกันภัยในการขนส่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องในโลจิสติกส์ที่สอดคล้องกับธุรกิจโรงแรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)