เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้องเรียนสังคมศึกษาและทั่วไป

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อเปิดกว้างให้กับผู้เรียนได้เลือกชั่วโมงที่จะเรียนและเพื่อปรับวิถีการเรียนให้ทันต่อสถานการณ์ในยุคไอทีและเพื่อนให้นักเรียนศึกษาเข้าห้องเรียนได้ทุกเวลาและทุกสถานที่