คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัตงาน