สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ส21101

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักเรียนเห็นความสำคัญของการสังคายนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา