สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ส21101

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนเห็นความสำคัญของการสังคายนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา