homeสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ส21101
personperson_add
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ส21101

ผู้สอน
นาง สุมนตรา แนวคำ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ส21101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10302

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนเห็นความสำคัญของการสังคายนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)