homeสุขศึกษา พ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
personperson_add
สุขศึกษา พ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้สอน
person
นางสาว อนงค์ ทองสกูล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สุขศึกษา พ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10303

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มนุษย์ทุกคนต้องหายใจเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ กระบวนการหายใจเกิดขึ้นกับเซลล์ในร่างกายอยู่ตลอดเวลา การหายใจเป็นการนำอากาศเข้าและออกจากร่างกาย ส่งผลให้ก๊าซออกซิเจนที่เราได้รับจากการหายใจเข้า ไปทำปฏิกิริยากับสารอาหารได้พลังงานและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การทำงานของระบบหายใจจะประสานสัมพันธ์กับอวัยวะอื่น ๆ โดยเฉพาะระบบไหลเวียนเลือด เพราะระบบไหลเวียนเลือดจะนำออกซิเจนจากปอดที่ได้รับจากการหายใจไปสู่ระบบย่อยอาหาร เพื่อเผาผลาญอาหารทำให้เกิดพลังงาน ซึ่งร่างกายนำไปใช้ในการดำรงชีวิต ในขณะที่ระบบขับถ่ายปัสสาวะทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายการดูแลรักษาระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายปัสสาวะจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจะดำรงรักษาสุขภาพให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)