เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สุขศึกษา พ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มนุษย์ทุกคนต้องหายใจเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ กระบวนการหายใจเกิดขึ้นกับเซลล์ในร่างกายอยู่ตลอดเวลา การหายใจเป็นการนำอากาศเข้าและออกจากร่างกาย ส่งผลให้ก๊าซออกซิเจนที่เราได้รับจากการหายใจเข้า ไปทำปฏิกิริยากับสารอาหารได้พลังงานและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การทำงานของระบบหายใจจะประสานสัมพันธ์กับอวัยวะอื่น ๆ โดยเฉพาะระบบไหลเวียนเลือด เพราะระบบไหลเวียนเลือดจะนำออกซิเจนจากปอดที่ได้รับจากการหายใจไปสู่ระบบย่อยอาหาร เพื่อเผาผลาญอาหารทำให้เกิดพลังงาน ซึ่งร่างกายนำไปใช้ในการดำรงชีวิต ในขณะที่ระบบขับถ่ายปัสสาวะทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายการดูแลรักษาระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายปัสสาวะจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจะดำรงรักษาสุขภาพให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ