เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะและ

จำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ การหาผลลัพธ์ที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนจริงที่อยู่

ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะและจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ การหาค่าประมาณของ

จำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม การใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติคาดคะเนหา

ระยะทางและความสูง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสูงโดยใช้ตรีโกณมิติ

โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย

การนำเสนอ และ การใช้เทคโนโลยี

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการ

ทำงานอย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้

อย่างพอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์