homeคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5
person
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5

ผู้สอน
นางสาว นริศรา ไชยสงคราม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10305

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะและ

จำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ การหาผลลัพธ์ที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนจริงที่อยู่

ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะและจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ การหาค่าประมาณของ

จำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม การใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติคาดคะเนหา

ระยะทางและความสูง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสูงโดยใช้ตรีโกณมิติ

โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย

การนำเสนอ และ การใช้เทคโนโลยี

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการ

ทำงานอย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้

อย่างพอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)