เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการค้นคว้า ง 31210

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องสมุด นับเป็นสถาบันหนึ่งของสังคม ทำหน้าที่เก็บรวบรวมสารสนเทศ(Information) ที่บันทึกไว้ในสื่อประเภทต่าง ๆ ในยุคปฏิรูปการศึกษา ห้องสมุดถือเป็นหัวใจของการเรียนรู้ที่สำคัญในสังคมแห่งภูมิปัญญาและสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนในสถานศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ห้องสมุดจึงเป็นแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่มีส่วนสำคัญในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนตามหลักสูตร เปรียบเสมือนคลังความรู้ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน ให้เป็นผู้รักการเรียนและสนใจเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคนและสังคมให้สมบูรณ์แบบ