เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การหาความหมายหรือเดาความหมายของศัพท์ ระดับชั้น ม.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การอ่านข้อความหรือเรื่องราวต่างๆจะเข้าใจได้ง่ายนั้น  นักเรียนต้องอ่านหัวข้อหรือประโยคแรกของแต่ละย่อหน้า  เพื่อช่วยให้นักเรียนได้มีความคิดอย่างกว้างๆเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน