homeการรักษาดุลยภาพในร่างกาย
person
การรักษาดุลยภาพในร่างกาย

ผู้สอน
นางสาว สดใส เตียนพลกรัง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การรักษาดุลยภาพในร่างกาย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10317

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

1.เรียนรู้เกี่ยวกับระบบหายใจ  ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด  ระบบนำ้เหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)