การรักษาดุลยภาพในร่างกาย

คำอธิบายชั้นเรียน

1.เรียนรู้เกี่ยวกับระบบหายใจ  ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด  ระบบนำ้เหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน