ม.3

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสังคมโลก