นาฏศิลป์พื้นเมือง

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนฝึกร้องเพลงรำกระทบไม้ตามเนื้อร้อง