นาฏศิลป์พื้นเมือง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ให้นักเรียนฝึกร้องเพลงรำกระทบไม้ตามเนื้อร้อง