เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Language for Mass Media

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เทคนิคการใช้ภาษาไทยในสื่อ การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของภาษาสื่อสารมวลชน ที่ปรากฏทางสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อมวลชนอื่นๆ

Techniques of the Thai language use in mass media. An analysis of the specific characteristics of mass media language especially on newspapers, radio, television, the Internet and other media.