เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชาหลักกระบวนการพยาบาล (993-122)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มโนทัศน์และหลักการกระบวนการพยาบาล มโนทัศน์แบบแผนสุขภาพ การประเมินสภาพ ได้แก่ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล การประเมินผลการพยาบาล การบันทึกทางการพยาบาล และแนวทางการประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม

Concepts and principles of the nursing process and functional health patterns; nursing assessments including patient history taking, physical examination, laboratory testing, nursing diagnosis, nursing care plan and implementation, evaluation and documentations; application of the nursing process in a trans-cultural community