สุนทรียสนทนาในการประกอบวิชาชีพพยาบาล3/2556

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักเบื้องต้นของการสื่อสาร สุนทรียสนทนา และสุนทรียสนทนาในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล พัฒนาทักษะการสื่อสารแบบสุนทรียสนทนาในชีวิตประจำวัน

Basic principles of communication and dialogue, dialogues in the nursing profession, everyday dialogue skills development