เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สุนทรียสนทนาในการประกอบวิชาชีพพยาบาล3/2556

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักเบื้องต้นของการสื่อสาร สุนทรียสนทนา และสุนทรียสนทนาในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล พัฒนาทักษะการสื่อสารแบบสุนทรียสนทนาในชีวิตประจำวัน

Basic principles of communication and dialogue, dialogues in the nursing profession, everyday dialogue skills development