เศรษฐศาสตร์จุลภาค1 3/2556

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้ผลิต อุปสงค์ อุปทาน การกำหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ การจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัยการผลิตในรูปค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและกำไร บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป