สาธารณมติและการทำโพล

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาบังคับของหลักสูตรนิเทศศาสตร์