การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3/56

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาที่เน้นกระบวนการการตัดสินใจโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์