homeการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3/56
personperson_add
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3/56

ผู้สอน
ผศ.ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3/56

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10344

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาที่เน้นกระบวนการการตัดสินใจโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)