ครูทั่วประเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจาก สื่อคือ CAI และเอกสารประกอบการเรียนเป็นหน่วย ในแต่ละหน่วยจะมีแบบประเมินตนเองก่อนและหลังเรียน มีแบบฝึกหัดให้ฝึกปฎิบัติจากนั้นจึงมาสอบเพื่อประเมินผลจากครูผู้สอนภายหลังเมื่อศึกษาเรียนรู้จนครบทุกหน่วย