นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน