homeการสำรวจสภาวะสุขภาพชุมชน พ.คพ.421
personperson_add
การสำรวจสภาวะสุขภาพชุมชน พ.คพ.421

ผู้สอน
กฤษฎิ์ ทองบรรจบ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การสำรวจสภาวะสุขภาพชุมชน พ.คพ.421

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10357

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน และสภาวะสุขภาพของชุมชน (หมู่บ้าน) ในมิติต่างๆ

2. ผสมผสานความรู้ภาคทฤษฎีก่อนออกชุมชน กับการปฏิบัติจริงในภาคสนาม

3. ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิที่ทำการสำรวจในหมู่บ้านเป้าหมาย

4. ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม

5. ฝึกทักษะการติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่างๆ ในชุมชน

(ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร ข้าราชการ ผู้ใช้แรงงาน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ฯลฯ)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)