homeการสำรวจสภาวะสุขภาพชุมชน พ.คพ.421
person
การสำรวจสภาวะสุขภาพชุมชน พ.คพ.421

ผู้สอน
กฤษฎิ์ ทองบรรจบ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การสำรวจสภาวะสุขภาพชุมชน พ.คพ.421

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10357

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน และสภาวะสุขภาพของชุมชน (หมู่บ้าน) ในมิติต่างๆ

2. ผสมผสานความรู้ภาคทฤษฎีก่อนออกชุมชน กับการปฏิบัติจริงในภาคสนาม

3. ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิที่ทำการสำรวจในหมู่บ้านเป้าหมาย

4. ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม

5. ฝึกทักษะการติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่างๆ ในชุมชน

(ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร ข้าราชการ ผู้ใช้แรงงาน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ฯลฯ)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)