การสำรวจสภาวะสุขภาพชุมชน พ.คพ.421
ผู้สอน

กฤษฎิ์ ทองบรรจบ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การสำรวจสภาวะสุขภาพชุมชน พ.คพ.421

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10357

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน และสภาวะสุขภาพของชุมชน (หมู่บ้าน) ในมิติต่างๆ

2. ผสมผสานความรู้ภาคทฤษฎีก่อนออกชุมชน กับการปฏิบัติจริงในภาคสนาม

3. ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิที่ทำการสำรวจในหมู่บ้านเป้าหมาย

4. ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม

5. ฝึกทักษะการติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่างๆ ในชุมชน

(ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร ข้าราชการ ผู้ใช้แรงงาน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ฯลฯ)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.