เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสำรวจสภาวะสุขภาพชุมชน พ.คพ.421

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน และสภาวะสุขภาพของชุมชน (หมู่บ้าน) ในมิติต่างๆ

2. ผสมผสานความรู้ภาคทฤษฎีก่อนออกชุมชน กับการปฏิบัติจริงในภาคสนาม

3. ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิที่ทำการสำรวจในหมู่บ้านเป้าหมาย

4. ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม

5. ฝึกทักษะการติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่างๆ ในชุมชน

(ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร ข้าราชการ ผู้ใช้แรงงาน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ฯลฯ)