homeระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (4123904Z) CS&IT
personperson_add
ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (4123904Z) CS&IT

ผู้สอน
นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (4123904Z) CS&IT

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10361

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการ ทฤษฎี ความหมาย ประเภทของงาน ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อให้ได้งานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผน การสร้างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล การกำหนดเนื้อหาและการค้นหาข้อมูลงานวิจัย การนำเสนอหัวข้องานวิจัย การออกแบบงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล บทสรุปของเทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)