จริยธรรมสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้สำหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา จริยธรรมสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคเรียน 3/2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย